ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

Maddesellik Nedir Sera gazı Maddesellik ve Maddi Hata kavramı Bağlantısı Farkı nedir

Maddesellik Nedir ? 

Maddesellik geneilikle sera gazı emisyon doğrulamalarında kullanılan bir kavramdır. Sera gazı emisyon doğrulama talebinde bulunan bir müşteri için Doğrulayıcı kuruluş Doğrulama planı ve denetim numune alma planı hazırlar. Doğrulyaıcı kuruluş doğrulama yapmadan önce yapacağı bu planı müşterinin beyan ettiği sera gazı emisyon miktarları üzerinden değerlendirmeye tabi tutar ve denetim planını bu değerlendirmeye göre yapar bu değerlendirme maddesellik de denir 
Maddesellik tanımı tam olarak ; 
Hatalardan, ihmallerden ve yanlış anlaşılmalardan birinin veya tamamının sera gazı beyanını ve hedef kullanıcılarının kararlarını etkileyebilen kavrama Maddesellik denir. 

Maddi Hata Nedir ? 

Maddi hata Hedef kullanıcıların kararlarını etkileyebilecek sera gazı beyanındaki gerçek hataların, ihmallerin ve yanlış anlaşılmaların biri veya tamamına denir.

Maddeselik Kavramı ile Maddi Hata arasındaki Bağlantı ve Fark Nedir ?


Maddesellik kavramı, doğrulayıcının maddi hatasını (tespit riski) tespit edememe riskini azaltmak için kullanılan önemli süreçlerin tipini belirlemek amacıyla onaylama veya doğrulama ve denetim planları tasarlanırken kullanılır.
Hangi kaynak akışlarınına hangi emisyon kaynaklarına önem verileceği veya bu önemi sıralamak için kullanılır. 

Maddesellik kavramı, ihmal edildiğinde veya yanlış ifade edildiğinde sera gazı beyanını hedef kullanıcılara önemli ölçüde yanlış sunulacak ve dolayısıyla onların kararlarını etkileyecek bilgileri belirlemek için kullanılır. Kabul edilebilir maddesellik kavramı, kabul edilen güven seviyesine dayalı olarak onaylayıcı, doğrulayıcı veya bir sera gazı programı ile belirlenir. 

Sera gazı bilgisinin onaylanmasının veya doğrulanmasının amacı, kuruluşa veya sera gazı projesine ait sera gazı beyanının, kuruluşun veya projenin iç sera gazı programlarına veya yükümlü oldukları herhangi bir sera gazı programına uygun olarak, bütün somut yönleriyle hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin onaylayıcıya veya doğrulayıcıya bir görüş açıklama imkânı sağlamaktır.

Neyin somut olduğunun değerlendirilmesi profesyonel bir karardır. Somut olma kavramı, sorumlu tarafça sera gazı beyanının iç gereklere veya yükümlü olunan sera gazı programının gereklerine uygun olarak adil bir şekilde sunulduğunda, bazı hususların bireysel veya toplu bir şekilde önemli olduğunun ayırt edilmesini sağlar.

Bir sera gazı beyanında, bir hatanın veya bütün hataların toplamı, çevreleyen şartlar bağlamında, sera gazı beyanına güvenen veya faaliyet veya sera gazı faaliyetleri hakkında makul bir bilgiye sahip bir kişinin (hedef kullanıcı) kararının, böyle bir hata veya hataların tamamı ile değişebileceği veya etkilenebileceğinin muhtemel olması durumunda, somut olarak değerlendirileceği düşünülür.

Bilgilerin hedef kullanıcılarının ihtiyaçlarının değerlendirilmesine dayalı olarak, somut olma durumunu belirlemek için onaylayıcıya veya doğrulayıcıya ihtiyaç duyulmasına rağmen, kesin olarak bu kullanıcıların kimler olacağını veya bilinen kullanıcıların özel ihtiyaçlarını tahmin etmek oldukça zordur. Bazı durumlarda, somut olma durumu konusunda son kullanıcıyla görüşülmelidir, aksi takdirde, somut olma durumuna dair karar onaylayıcının veya doğrulayıcının profesyonel hükmü için tartışmalı hâle gelir. Kabul edilebilir somut olma durumu, mutabık kalınan güven seviyesine bağlı olarak sera gazı programının onaylayıcısı veya doğrulayıcısı tarafından belirlenir. Mutabık kalınan daha yüksek bir güven seviyesi genellikle, daha düşük bir somut olma anlamına gelir.


Tutarlılığı sağlamak ve beklenmeyen farklılıklardan kaçınmak için, bazı sera gazı programları veya iç programlar, somut olma durumuna ilişkin eşik değerleri içererek karar verme sürecine yardım eder. Bu durum, kuruluşun veya sera gazı projesinin sera gazı emisyonlarının % 5’i gibi genel seviye olarak tanımlanabilir. Bu durum ayrıca, kuruluş seviyesinde toplam % 5, tesis seviyesinde % 7 ve sera gazı kaynak seviyesinde % 10 gibi ayrılma seviyesine bağlı olarak değişen eşik değerleri de içerebilir. Buna ilâveten, belirli bir ayrılma seviyesi (bireysel olarak somut olma durumu eşik değerinden daha az) dâhilinde tanımlanan farklı hataların veya ihmallerin bir serisi, birlikte alındığında eşik değeri geçebilir ve böylece somut olarak değerlendirilebilir. Şart koşulan eşik değerden daha büyük olan miktarları temsil eden tanımlanmış ihmaller veya hatalar, uygun olmayan bir “maddî hata” olarak önceden belirlenir.
Somut olmanın belirlenmesi, kantitatif değerlendirmeleri olduğu kadar kalitatif değerlendirmeleri de içerir. Bu değerlendirmelerin etkileşiminin bir sonucu olarak ortayaçıkan küçük hatalar, sera gazı beyanı üzerinde somut bir etkiye sahip olabilir.