ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

Sera Gazı Doğrulayıcı yeterlik sınavı Baş Doğrulayıcı Sınavı Yeri Tarihi Zamanı Süresi Sorular

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliğinin 52. Maddesi uyarınca 20 Mart 2016 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da doğrulayıcı yeterlik sınavı yapılacaktır. Sınav Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir.

 

Sınav 21-26 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılmış olan Zorunlu Eğitim Modülü konularını içerecektir. Bu sınavdan başarılı olamayan adaylar daha sonraki bir tarihte yapılacak olan Baş Doğrulayıcı ve Proses sınavlarına katılamayacaklardır.

 

SINAVIN ADI :  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Doğrulayıcı Sınavı

SINAV YERİ :  ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ :  20 Mart 2016 Pazar günü saat:10.00’da yapılacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ :  Adaylar sınav giriş belgesini 10 Mart 2016 tarihinden itibaren www.csb.gov.tr, www.csb.gov.tr/gm/ced  ve http://www.meb.gov.tr  internet adresinden alabileceklerdir.

 SINAV KONULARI :  Sınav kitapçığında yer alacak soruların hazırlanacağı grup bazlı konu başlıkları ve soru dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 

Konu Başlıkları

Konu Nu.

Genel İklim Değişikliği Bilgileri: Sera gazı emisyonları ve küresel ısınma, ulusal ve uluslararası iklim değişikliği politikaları

1

Ulusal Çevre Mevzuatı: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, İthal Katı Yakıtlar Mevzuatı Ve Uygulamaları, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik / Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammaddelere İlişkin Tebliğ, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği, Çevre Denetim Yönetmeliği

2

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması: Temel konular, izleme yöntemlerine giriş, izleme ve raporlama mevzuatı, izleme planı, izleme sınırları, tesislerin kategorizasyonu, kademe yaklaşımı, Faaliyet verilerinin belirlenmesi, belirsizlikler, hesaplama faktörleri, örnekleme ve analiz, yükseltgenme ve dönüşüm faktörleri, biyokütle içeriği, ölçüm temelli yöntem, dahili CO2/transfer edilen CO2, Veri yönetimi ve kontrolü, işletmenin risk analizi, emisyon raporu, TS EN ISO 14064 Bölüm 1, 3

3

Doğrulamaya Giriş, Doğrulama Usul ve Esasları TS EN ISO 14065 / TS ISO 14066, sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması ve doğrulayıcı kuruluşların yetkilendirilmesi hakkında mevzuat, doğrulayıcının rolü, Güven seviyesi, önemlilik, doğrulama riskleri, doğrulama süreci, stratejik analiz, doğrulama adımları, uygunsuzlukların ve hatalı bildirimlerin değerlendirilmesi

4

Fosil Yakıtların Yanması: Yakıtların yanması (sabit kaynaklar), yakıt miktarlarının (faaliyet verilerinin) izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması, net kalorifik değerler ve emisyon faktörlerinin izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması, alev bacaları, atık gaz yıkama amaçlı kullanılan karbonat kaynaklı proses emisyonları

5

 Not: 1-2 ve 3 nolu konulardan toplam soru sayısının % 50 si, 4 ve 5 nolu konulardan ise toplam soru sayısının % 50 si kadar soru sorulacaktır.

SINAV UYGULAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Doğrulayıcı Sınavında 80 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınav 90 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır. - Sınava girecek adaylar, cep telefonu, hesap makinesi ve benzeri iletişim/bilgi depolama araçlarını sınav mahalline sokamazlar. - Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport ) ile gireceklerdir. Özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav soru ve cevap anahtarı 21 Mart 2016 tarihinde www.csb.gov.tr, www.csb.gov.tr/gm/ced ve http://www.meb.gov.tr  internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Aday sınav sonuç bilgileri 08 Nisan 2016 tarihinde www.csb.gov.tr, www.csb.gov.tr/gm/ced  ve http://www.meb.gov.tr  internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.

Sera Gazı Doğrulayıcı sınavından başarısız olan adaylar yapılacak Baş Doğrulayıcı ve Proses sınavlarına katılamazlar.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme veya itiraz sonucu iptal edilen soru/sorular tüm adaylar için doğru kabul edilecektir.

İLETİŞİM ve DUYURU –

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar; MEB için MEB İletişim Merkezi “Alo 147” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için 0 (312) 410 17 29 numaralı telefonlardan yararlanabilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının www.csb.gov.tr, www.csb.gov.tr/gm/ced ve www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ait itirazlarını ise sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde ÇEDİDGM’ye yapacaklardır. ÇEDİDGM adaylar tarafından yapılan itirazları, itiraz başvuru süresinin bitiminde ÖDSGM’ye gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 10 (on) iş gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak ÇEDİDGM ye bildirecektir. ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. Sonuçlar adaylara CEDİDGM tarafından duyurulacaktır.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine 20 TL ( Yirmi Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. - Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. - Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Sınavla ilgili detaylı bilgilere ve sınav duyurusuna http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2016/duyuru/cevre%20_ve%20_Sehircilik_Bakanligi_19_02_2016_sinav_duyurusu_18.02.2016.pdf internet adresinden ulaşabilirsiniz.