ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

DOĞRULAMA ÜCRETİ SÜRESİ FİYATI TEKLİF VE DOĞRULAMA SÖZLEŞME ŞARTLARI PERİYODU ZAMANI NEDİR NELERDİR?

İşletmeler Tesisler ve Doğrulayıcı Kuruluşlar Açısından Doğrulama Sözleşme İmzalama Yükümlülüğü Nedir?

Doğrulama Sözleşmeleri ile ilgili, Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyon Tebliğine göre;  Akredite Doğrulayıcı Kuruluş ile Emisyon Raporu, İzleme Sistemi ve Planı doğrulanacak Tesisler arasında yazılı olarak doğrulama faaliyetinin kapsam ve içeriği üzerinde tam bir mutabakat ile imzalanması gerektiği belirtilmektedir.

İmzalanacak Doğrulama Sözleşmelerinin içeriği, Tebliğ esaslarına uygun olmak zorundadır. Bununla birlikte Tebliğe aykırı herhangi bir madde içermemesi gerekmektedir.

Doğrulama Sözleşmelerinin içeriği ve doğruluğunun uygunluğu sadece Doğrulayıcı Kuruluşları bağlamaz. Tesislerinde Doğrulama Sözleşmelerinin içeriğinin Tebliği esaslarına uygun olduğundan emin olması gerekmektedir.

Doğrulayıcı Kuruluşlar ve İşletmeler Açısından Hangi Durumda Doğrulama Sözleşmesi İmzalanamaz?

İzleme Planı Bakanlıktan Onaylı olmayan Tesislerle Doğrulayıcı Kuruluşlar Doğrulama Sözleşmeleri imzalayamaz.

Doğrulayıcı kuruluşlar doğrulama sözleşmesi yapılmadan önce tesis faaliyetleri hakkında yeterli seviyede bilgiye sahip olduğundan ve doğrulama faaliyetini gerçekleştirebileceğinden emin olmalıdır. Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama görevini kabul etmeden önce, işletme ve tesis hakkında gerekli bilgileri toplar, değerlendirir ve doğrulamayı üstlenip üstlenemeyeceğine karar verir.  Doğrulayıcı kuruluşlar sahip oldukları organizasyon, personel veya mesleki uzmanlıkları ile sonuçlandıramayacakları bir doğrulama hizmetini üstlenemezler.

Doğrulama yaptıracak İşletmeler ve Tesisler Doğrulayıcı Kuruluşların tesis faaliyetleri hakkında yeterli seviyede bilgiye sahip olması için gerekli olan bilgi ve belgeyi Doğrulama sözleşmesi öncesi Doğrulayıcı Kuruluşa temin etmek zorundadır.

Doğrulama Hizmeti alacak İşletme ve Tesisler, doğrulayıcı kuruluşu seçerken, Doğrulayıcı Kuruluşun tesis faaliyetleri ile ilgili Yetkili olduğundan,  Doğrulayıcı kuruluşun imkânlarını, uzmanlık ve deneyimlerini dikkate almak zorundadır.

Doğrulayıcı kuruluş, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine aykırı durumların oluştuğu bir işletme ile Doğrulama sözleşme imzalayamaz.  Bu hüküm İşletme ve tesis açısından da geçerli olup Tesisler ve işletmelerinde Tarafsızlık ve Bağımsızlık ilkelerine aykırı durumların oluştuğu Doğrulayıcı Kuruluşlarla sözleşme imzalayamaz.

Doğrulama Sözleşme İmzalama Zamanı ve Periyodu Nedir?

Doğrulama Sözleşmesi Periyodu İşletme ve doğrulayıcı kuruluş arasındaki sözleşme doğrulaması yapılacak Emisyon Raporunun Raporlama yılının veya Doğrulama Döneminin 15 Kasım tarihine kadar yapılmak zorundadır.

Örneğin; 2017 yılı Emisyon Raporlarının doğrulanması için İşletme en geç 15 Kasım 2017 tarihine kadar bir doğrulayıcı kuruluş ile anlaşmak zorundadır.

Doğrulama Sözleşmeleri illa Doğrulama Döneminin 15 Kasımında imzalanmak zorunda değildir. 15 Kasım son tarih olup 15 Kasımdan çok öncede Doğrulama sözleşmesi imzalanabilir.

Doğrulayıcı Kuruluş 15 Kasıma kadar sözleşme imzaladığı tesisleri onlinecevre.gov.tr üzerinden Bakanlığa bildirmek zorundadır.

Doğrulama Sözleşmelerinin İçeriği Nedir Nasıl olmalıdır? Doğrulama Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Doğrulayıcı kuruluş İşletmeden almış olduğu bilgiler doğrultusunda (sözleşme öncesi) ön değerlendirme yaparak doğrulama hizmeti verip veremeyeceğine karar verir. Doğrulayıcı kuruluş bunun akabinde sözleşme şartlarını oluşturur.

 

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyon Tebliğinde belirtildiği gibi imzalanacak olan sözleşmenin içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

         Doğrulama Sözleşmesinde asgari olarak;

 1)      Doğrulamanın amacı, kapsamı, süresi, dönemi ve mevcut özel şartlar,

 2)      İşletmelerin ve Doğrulayıcı Kuruluşların yükümlülükleri,

 3)      Doğrulayıcı kuruluşların uyması gereken standartlar ve düzenlemeler,

4)      Doğrulayıcı Kuruluş tarafından sözleşme kapsamında verilecek hizmetler,

5)      Doğrulama işlemi sırasında İşletme’ den talep edilen bilgi, belge, kayıt ve sahalara erişim için gerekli imkânın sağlanacağı dair taahhüt,

6) Doğrulama ve saha ziyareti, yapılacaksa stratejik analiz saha ziyareti ve kullanılacaksa teknik uzman süreleri ile karşılık gelen ücretleri

7)   Doğrulama Süreleri ve Ücreti  (Doğrulama Süreleri ve Ücretleri Baş Doğrulayıcı ve Doğrulayıcılar ve Teknik Uzmanlık hizmetlerine ait süreler ve karşılığındaki ücretler olup bu sürelere Staretjik Analiz Saha, Doğrulama Ofis, Doğrulama Saha ve Teknik Uzmanlık süreleri dahildir. Bakanlık Diğer Hizmetlere ait ücretleri Doğrulama Ücretleri içerisinden karşılanamayacağı hükmü getirmiştir. Ayrıca sözleşmede Doğrulama ücretleri ve diğer hizmetlere ait süreler ve ücretlerin ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir.)

8)   Sözleşmede doğrulama faaliyetleri için ilave süreye gerek duyulduğunda sözleşmede belirtilen doğrulama sürelerinin arttırılabileceğine dair hüküm mutlaka olması gerekmektedir.  Bu hüküm Doğrulayıcı kuruluşun keyfi bir uygulaması ile işletilemez Tebliğ kapsamında ancak aşağıdaki belirtilen durumların ortaya çıkması durumunda işletilebilir.

              a)      Doğrulama sırasında veri akış faaliyetleri, kontrol faaliyetleri veya lojistik konularının önceden tespit edildiğinden daha karmaşık olması,

              b)      Doğrulama sırasında veri setlerinde uygunsuzlukların, önemli hatalı bildirimlerin, eksik veri veya hataların var olduğunun tespit edilmesidir.

9) Doğrulayıcı kuruluş ve personelin bilgilerin gizliliğini muhafaza edeceğine dair taahhüt

10) Doğrulayıcı kuruluşun akreditasyonunun geri çekilmesi veya askıya alınması durumunda, yürütülecek faaliyetlerin aksamaması amacıyla tarafların sorumluluklarının açıkça belirlenmesi,

11) Doğrulayıcı kuruluşun TÜRKAK tarafından haberli veya habersiz tanık denetimlere tabi tutulması durumunda denetim ekibine talep edilen her türlü kayıt, belge, diğer bilgiler ve sahalara işletme tarafından erişim imkânı sağlanacağı hükmü

12) Doğrulayıcı kuruluşun doğrulama raporunu, Bakanlığa iletilmek üzere işletmeye sunduktan sonra, sera gazı emisyon raporunda bir hatanın tespit edildiği durumlar ile ilgili yapılacak işlemler

13)  Fesih ile ilgili hükümler bulunmalıdır.

 

Yukarıda belirtilen hükümlere ek olarak Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyon Tebliğinde belirtilen Doğrulayıcı Kuruluş yükümlülükleri sözleşmeye eklenmelidir.

  • Profesyonel sorgulayıcı tutum ile doğrulamayı planlamak ve yürütmek,
  • Doğrulamanın İşletmeden ve Bakanlıktan bağımsız yürütmek,
  • Doğrulayıcı Kuruluş, İşletmenin İzleme ve Raporlama Tebliğine aykırı bir durumu olduğunu tespit ederse, İzleme Raporu Bakanlık tarafından onaylanmış olsa bile gerekli uygunsuzlukları doğrulama raporunda belirtmesi gerekir.

Asgari Doğrulama Süreleri Nedir?

Doğrulayıcı kuruluşların bir doğrulama dönemi için tesisler için verdiği doğrulama hizmetinin süresi 2 çeşit olarak ele alınır.

Birincisi:  Baş Doğrulayıcı ve Doğrulayıcıların verdiği Hizmetler (Stratejik Analiz Saha Ziyaret Hizmeti, Doğrulama Ofis Hizmeti, Doğrulama Saha Hizmeti ve Teknik Uzmanlık Hizmeti )

İkincisi: Diğer Hizmetler dediğimiz, Stratejik Analiz Ofis Hizmeti, Bağımsız Gözden geçirme hizmeti vb. gibi

Doğrulama Tebliğine göre Doğrulama Hizmeti yani Baş Doğrulayıcı ve Doğrulayıcıların verdiği Hizmetlerin asgari süreleri belirtilmiş olup diğer hizmetler ile ilgili asgari bir süre belirtilmemiştir.

Doğrulama Hizmetlerinin içerisinde yer alan Stratejik Analiz Saha Ziyaret Hizmeti Doğrulayıcı Kuruluş Son 2 Sene içerinde tesiste Doğrulama Hizmeti sunmuş ise Saha ziyareti yapmak zorunda olmayıp süre ve ücreti de sözleşmede eklemeyebilir.

Tesis Kategorileri Doğrulama Hizmeti Sınıflandırması ve Asgari Süreleri Belirleme Tablosu

TESİS KATEGORİSİ

Önemlilik Seviyesi

*Stratejik Analiz Saha adam-gün

*Doğrulama Ofis adam-gün

*Doğrulama Saha 

adam-gün

*Teknik Uzman Hizmet Süresi 

adam-gün

Asgari Doğrulama Ücreti adam-gün 

Düşük Emisyonlu Tesis

5%

0,5

2,0

1,0

0,5

X ₺

Kategori A

5%

0,5

2,0

2,0

0,5

Kategori B

5%

1

4,0

4,0

1,0

Kategori C

2%

1,0

10,0

6,0

1,0

Akreditasyon Tebliği EK-3  göre Diğer

Kategoriye göre

2,0

12

8

2

Akreditasyon Tebliği EK-3  göre Diğer: Bu sınıf aşağıdaki Kapsamları ve Durumlardaki Tesisleri kapsamaktadır.

1) Kapsam 2 Petrol Rafinasyonu

2) Kapsam3 ‘ ün Bütün Alt Sınıfları Aynı Anda Kapsamda ise (3.1 Kok Üretimi,  3.2  Metal Cevheri (Sülfür Cevheri Dahil) Kavrulması, Sinterlenmesi  veya Peletlenmesi ve 3.3 Pik Demir ve Çelik Üretimi (Birincil ve İkincil Ergitme) Sürekli Döküm Dahil

3)  Kategori B veya C Tesisi olup Kapsamı 8.3 Kraking, Referming kısmi veya tam yükseltgenme veya benzeri işlemler ile büyük hacimli organik kimyasalların üretimi

 

Asgari Doğrulama Ücretleri Fiyatı Nedir Nasıl Kim Belirlemektedir?

Asgari Doğrulama adam-gün Ücreti (X ₺) : Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği MADDE 52 nin 2 Fıkrasına göre Tabloda * ile Işaretli (*Stratejik Analiz Saha, *Doğrulama Ofis, *Doğrulama Saha ve *Teknik Uzman Hizmet Süresi  ) günlük ücretlerini kapsamakta olup Bu ücret Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere, doğrulaması yapılacak olan sera gazı emisyon raporunun Ait Olduğu Yılın Ocak ayı için 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca belirlenmiş olan Aylık Brüt Asgari Ücret olarak uygulanan ücrettir.

 

Örneğin Bir Kategori B tesisine bir 2017 doğrulama dönemi için sözleşme imzalanacak olsa asgari ücret ve süreler minimum aşağıdaki gibi olmalıdır.

Doğrulama Ücreti

Tebliğde Belirtilen

Asgari Stratejik Analiz Saha Süresi   : 1 gün

Asgari Doğrulama Ofis Süresi           : 4 gün

Asgari Doğrulama Saha Süresi          : 4 gün

Asgari Teknik Uzman Hizmet Süresi: 1 gün

 

Toplam 10 günlük Doğrulama Süresi ortaya çıkmaktadır.

Şayet Doğrulayıcı Kuruluş Tesiste son 2 yıl içerisinde  Doğrulama Hizmeti gerçekleştirmiş ise Stratejik Analiz Saha ziyareti yapmak zorunda değildir ve bu süre 9 güne düşecektir.

 

2017 yılı Aylık Brüt Asgari Ücret : 1777,50 TL dir.

Daha Önce Tesiste Doğrulama yapmamış ise Asgari Doğrulama Ücreti:

KDV Hariç 1777,50*10= 17775 TL

Daha Önce Tesiste Doğrulama yapmış ise Asgari Doğrulama Ücreti:

KDV Hariç  1777,50*9= 15997,5 TL